Home
insectos-brancos-de-nieves
Foto: Nieves Neira Roca

Ana Hatherly. 351 Tisanas. 1997. Quimera.

346

A noite cegaba tan grande era o escintilar do ceo. Penso en ti. Quero escribirche, enviarche os meus pensamentos, a tranquila diferenza lonxe do meu corpo que estoura na miña escrita levemente selvática. Mais despois desisto. A renuncia ao desexo é o mais requintado gozo.


346

La noche deslumbraba cuan grande era el centelleo del cielo. Pienso en ti. Quiero escribirte, enviarte mis pensamientos, la tranquila diferencia lejos de mi cuerpo que explota en mi escritura levemente selvática. Pero después desisto. La renuncia al deseo es el más refinado goce.


346

A noite deslumbrava tão grande era a cintilação do céu. Penso em ti. Quero escrever-te, enviar-te meus pensamentos, a tranquila diferença longe do meu corpo que explode na minha escrita levemente selvática. Mas depois desisto. A renúncia ao desejo é o mais requintado gozo.