Home

Imagem: Rose Lowder

Antón Lopo Corpo (Xerais, 2018)

 

A COVA DA LONTRA

1.

Non necesito a distancia

para saberme no confín azul

que une o barco e a illa.

Os dous mirándonos,

azul e distancia.

2.

Da colocación última

vén ditaminada a distancia,

que non é outra que ti

en grao aproximativo.

O faro proxecta a costa

ata unha curvatura,

pero non é o faro

ou a costa o que se ve desde alí,

senón a identidade cartográfica.

A túa sombra é a única distancia.

3.

Corpóreo non é tanto distancia

como aproximación.

As raíces ansían inferno.


A COVA DA LONTRA

1.

Não preciso da distância

para me saber nos confins azuis

que une o barco e a ilha.

Os dois a olharem-nos,

azul e distância.

2.

Da colocação última

vem determinada a distância,

que não é outra, senão tu

em grau aproximativo.

O farol projeta a costa

até uma curvatura,

mas não é o farol

ou a costa o que se vê de lá,

mas a identidade cartográfica.

A tua sombra é a única distância.

3.

Corpóreo não é tanto distância

como aproximação.

As raízes anseiam por inferno.


LA CUEVA DE LA NUTRIA

1.

No necesito la distancia

para saberme en el confín azul

que une el barco y la isla.

Los dos mirándonos,

azul y distancia.

2.

De la colocación última

viene dictaminada la distancia,

que no es otra que tú

en grado aproximativo.

El faro proyecta la costa

hasta una curvatura,

pero no es el faro

o la costa lo que se ve desde allí,

sino la identidad cartográfica.

Tu sombra es la única distancia.

3.

Corpóreo no es tanto distancia

como aproximación.

Las raíces ansían infierno.

Revisora da tradução para português: Sara I. Veiga