Home

ernestineruben1

Imagem: Ernestine Ruben

Manuel Darriba. Santa morte. (Galaxia, 2019)

 

EVIDENCIA

 

A insistencia da materia en desgastar

O azougue dos espellos compromete

O prestixio esaxerado do inmutable.

 

Como os días transcorrendo para seren

Non unicamente tempo

Nin unicamente espazo.

 

Vista a fenda na luz, datos novos

Ameazan o reinado das cousas

Que crïamos fundadas.


EVIDÊNCIA

 

A insistência da matéria em desgastar

O azougue dos espelhos compromete

O prestígio exagerado do imutável.

 

Como os dias a transcorrer para serem

Não unicamente tempo

Nem unicamente espaço.

 

Vista a fenda na luz, dados novos

Ameaçam o reinado das coisas

Que achávamos fundadas.

 


EVIDENCIA

 

La insistencia de la materia en desgastar

el azogue de los espejos compromete

el prestigio exagerado de lo inmutable.

 

Como los días transcurriendo para ser

no únicamente tiempo

ni únicamente espacio.

 

Vista la grieta en la luz, datos nuevos

amenazan el reinado de las cosas

que creíamos fundadas.


Revisora da tradução para português: Sara I. Veiga