Home
Imagem: Alain Urrutia

María SánchezCuaderno de CampoLa Bella Varsovia, 2017

 

LES CORTARON EL CABELLO los pies las manos ya eran adultos venía el tiempo de la entrega el llanto la hora del luto las estrellas —mira

no sé si sabes

que estamos aquí porque júpiter arrasó el sistema solar y lo hizo habitable que luego vino en el

pecho la distancia el cuadro que no se endereza su abuelo comiendo con los instrumentos de cirugía un coro de animales un solo rostro devorando las múltiples formas de canción éste es

 

el rito adecuado para los diez mil caballos que caen

mientras que tú no sabes

que llevarte a la boca

porque

no el tenedor no el cuchillo hija mía ayúdame que ya no me encuentro las entrañas y
Audubon en la mesa sentado regañándole

qué

postura es esa con los pájaros

la ternura siempre es

más fácil con un trozo de pan en la boca

maría

cómo te atreves a cantarle a los enfermos

con las manos llenas de barro

maría

si aprendimos que la pureza

no nace nunca de la locura ni de la mancha

 

 

maría maría maría maría maría

no seas una niña mala

mira

Von Hagens coloreando los riñones inútiles de su abuelo y ella

ella niña estúpida

que pensaba que con la brocha se irían los viajes interminables después de la diálisis el pie fantasma su olor de fruta las manos de Agnès Varda atrapando los animales que cruzaban la

carretera y Shakespeare apilando los trocitos de calcio las nefronas inservibles haciendo que

cantaran los pájaros mientras caían

y la pobre niña

pensando

si con las rodillas manchadas de cal cogiera carrerilla con sus órganos en la mano si los llevara así al señor del espacio infinito

 

si ella con sus mismas manos le abriera la tripa

 

a su pobre abuelo en busca del asesino y si la niña lo encontrara lo apretara entre sus dedos

negándole la luz y el alimento

olvida la palabra enfermedad, abuelo

el azúcar la vena el cristal la canción de cuna para los muertos los mismos fantasmas tus vecinos que habitan en la planta de diálisis   si los llevara así señor  si los meciera ella así tendiéndole la mano al accidente  si así viniera el nido la constelación la saliva el hambre y el colmillo el carroñero destripando la insulina

 

si pudiera hacer de la misma manera así lo hacia ella

y de nuevo

 

la nana el temblor y la caricia con las manos hablándole al infinito los dedos de la abuela deshuesando las criaturitas que lloraban en el limonero

 

si ella

como él hizo

 

pudiera coserse una vez aprendida la lección mira si quiere le enseño el camino más fácil para

devorarse a uno mismo toda la familia la casa el molino las cántaras de leche todos alcanzando

la ecuación perfecta

pero señor

si venimos a morir al Vientre de su animal favorito

¿cómo puede usted atreverse a cortarle las trenzas a la tonta de la niña?

mire toque y aprenda

aún está cruda y su abuela que lloraba y lloraba con las manos muy frías otra pobre que murió creyendo que tenia veinte años hablando de novios con la nieta las vacas pastando alrededor del ataúd carcajadas en lugar de mugidos pequeños hombres ardiendo los terneros formando la comitiva preparados para la esperada ceremonia el taxista que lo llevaba al hospital día sí día no en una bandeja el testamento el bisturí también el miembro fantasma las trenzas recién cortadas

mira que poquita sangre, chiquilla

olvidaste poner la piel del lobo en la puerta olvidaste llenarle la boca de hierba

por fin aprendida la lección

así es como se prepara un cuerpo a los insectos el fin comienza ya lo sabe

una multitud

el gozo

sus profesores abrazando la camilla antes de lanzarla

antes de que lleguen las manos la técnica los animales de trapo

que más da si escribe camilla féretro nido cuna vientre origen raíz

que más da la palabra familia si

 

ella cómo va a poder

cómo muda va a cantarle a su abuelo

si atenta describe los círculos perfectos que hacen los animales antes de acostarse

—antes de morirse—

si nunca supo la diferencia

entre una lápida recién hecha

y un antiguo cabecero


CORTÁRONLLES O CABELO os pés as mans xa eran adultos viña o tempo da entrega o pranto a hora do loito as estrelas —olla

non sei se sabes

que estamos aquí porque xúpiter arrasou o sistema solar e o fixo habitábel que logo veu no

peito a distancia o cadro que non se endereita  o seu avó a comer cos instrumentos de cirurxía un coro de animais un só rostro a devorar as múltiples formas de canción este é

 

o rito axeitado para os dez mil cabalos que caen

mentres que ti non sabes

que levar á boca

porque

non o garfo o coitelo miña filla axúdame que xa non me atopo as entrañas e
Audubon na mesa sentado rifando

que

postura é esa cos paxaros

a tenrura sempre é

máis fácil cun anaco de pan na boca

maría

como ousas cantar aos enfermos

coas mans cheas de lama

maría

se aprendemos que a pureza

non nace nunca da loucura nin da mancha

 

 

maría maría maría maría maría

non sexas unha nena mala

olla

Von Hagens colorando os riles inútiles do seu avó e ela

ela nena estúpida

que pensaba que coa brocha marcharían as viaxes interminábeis despois da diálise o pé pantasma e seu cheiro de froito as mans de Agnès Varda atrapando os animais que cruzaban a

estrada e Shakespeare amoreando os anaquiños de calcio os nefróns inservíbeis facendo que

cantasen os paxaros mentres caían

e a pobre da nena

pensando

se cos xeonllos suxos de cal collese impulso cos seus órganos na man se os levase así ao señor do espazo infinito

 

se ela coas súas mesmas mans lle abrise a tripa

 

ao seu pobre avó na procura do asasino e se a nena o atopase o apertase entre os seus dedos

negándolle a luz e o alimento

esquece a palabra enfermidade, avó

o azucre a vea o cristal a canción de berce para os mortos as mesmas pantasmas os teus veciños que habitan no andar da diálise   se os levase así señor  se os arrolase ela así tendéndolle a man ao accidente  se así viñera o niño a constelación a saliva a fame e o cairo o preeiro destripando a insulina

 

se puidese facer do mesmo xeito así o facía ela

e de novo

 

o arrolo o tremor o aloumiño coas mans falando ao infinito os dedos da avoa desosando as criaturiñas que choraban no limoeiro

 

se ela

coma el fixo

 

puidese coserse unha vez aprendida a lección olla se quere amósolle o camiño máis fácil para

devorarse a un mesmo toda a familia a casa o muíño as cántaras de leite todos acadando

a ecuación perfecta

mais señor

se viñemos morrer ao Ventre do seu animal favorito

como pode vostede ousar cortarlle as trincas á parva da rapariga?

olle toque e aprenda

aínda está crúa e a súa avoa que choraba e choraba coas mans moi frías outra pobre que morreu a crer que tiña vinte anos a falar de noivos coa neta as vacas a pastar arredor do cadaleito gargalladas en lugar de muxidos pequenos homes a arder os tenreiros a formar a comitiva preparados para a esperada cerimonia o taxista que o levaba ao hospital día si día non nunha bandexa o testamento o bisturí tamén o membro pantasma as trincas acabadas de cortar

olla que pouquiña sangue, rapariga

esqueciches pór a pel do lobo na porta esqueciches encherlle a boca de herba

por fin aprendida a lección

así é como se prepara un corpo aos insectos o fin comeza xa o sabe

unha multitude

o gozo

os seus profesores a abrazaren a padiola antes de lanzarlla

antes de que cheguen as mans a técnica os animais de trapo

que máis dá se escribe padiola féretro niño berce ventre orixe raíz

que máis dá a palabra familia se

 

ela como vai poder

como muda vai cantar ao seu avó

se atenta describe os círculos perfectos que fan os animais antes de se deitar

—antes de morrer—

se nunca soubo a diferenza

entre unha lápida noviña

e un antigo cabezal


CORTARAM-LHES O CABELO os pés as mãos já eram adultos vinha o tempo da entrega o choro

a hora do luto as estrelas —-—olha

não sei se sabes

que estamos aqui porque júpiter arrasou o sistema solar e o fez habitável que depois

veio no peito

a distância o quadro que não se endireita o seu avô a comer com os instrumentos de

cirurgia um

coro de animais um só rosto devorando as múltiplas formas de canção este é

o rito adequado para os dez mil cavalos que caem

enquanto que tu não sabes

o que levar à boca

porque

não o garfo não a faca minha filha ajuda-me que já não encontro as entranhas e

Audubon à mesa sentado repreendendo-o

que

postura é essa com os pássaros

a ternura sempre é

mais fácil com um bocado de pão na boca

maria

como te atreves a cantar aos doentes

com as mãos cheias de barro

maria

se aprendemos que a pureza

não nasce nunca da loucura nem da manch

maria maria maria maria maria

não sejas uma menina má

olha

Von Hagens colorindo os rins inúteis do seu avô e ela

ela menina estúpida

que achava que com o pincel ir-se-iam as viagens intermináveis depois da diálise o pé

fantasma o

seu cheiro de fruta as mãos de Agnès Varda a apanhar os animais que atravessavam a

estrada e

Shakespeare amontoando os pedacinhos de cálcio os nefrónios imprestáveis fazendo que

cantassem os pássaros enquanto caíam

e a pobre menina

a pensar

se com o joelhos manchados de cal ganharia impulso com os seus órgãos na mão se os

levasse

assim ao senhor do espaço infinito

se ela com as suas mesmas mãos abrira a barriga

ao seu pobre avô à procura do assassino e se a menina o encontrasse o apertasse entre os

seus

dedos

negando-lhe a luz e o alimento

esquece a palavra doença, avô

o açúcar a veia o cristal a canção de embalar para os mortos as mesmas fantasmas os

teus

vizinhos que moram no andar de diálise si os levasse assim senhor se os balançasse ela

assim

estendendo a mão ao acidente se assim viesse o ninho a constelação a saliva a fome e o

canino

o carniceiro estripando a insulina

se pudesse fazer da mesma maneira assim o fazia ela

e de novo

a avozinha o tremor e a carícia com as mãos a falar-lhe ao infinito os dedos da

avó desossando as criaturinhas que choravam no limoeiro

se ela

como ele fez

pudesse coser-se uma vez aprendida a lição olha se quer ensino-lhe o caminho mais fácil

para se

devorar a si próprio toda a família a casa o moinho os cântaros de leite todos a alcançar

a equação perfeita

mas senhor

se vimos morrer ao Ventre do seu animal favorito

como pode ousar cortar as tranças à parva da menina?

olhe toque e aprenda

ainda está crua e a sua avó que chorava e chorava com as mãos muito frias outra pobre

que

morreu acreditando que tinha vinte anos a falar de namorados com a neta as vacas a

pastar em

volta do caixão gargalhadas em vez de mugidos pequenos homens a arder os vitelos a

formar a

comitiva preparados para a esperada cerimónia o taxista que o levava ao hospital dia

após dia

numa travessa o testamento o bisturi também o membro fantasma as tranças recém

cortadas

olha que pouquinho sangue, miúda

esqueceste pôr a pele do lobo na porta esqueceste encher-lhe a boca de erva

por fim aprendida a lição

assim é como se prepara um corpo aos insetos o fim começa já o sabe

uma multidão

o gozo

os seus professores abraçando a maca antes de a atirar

antes de chegarem as manos a técnica os animais de trapo

que importa se escreve maca féretro ninho berço ventre origem raiz

que importa a palavra família se

ela como vai conseguir

como muda vai cantar ao seu avô

se atenta descreve os círculos perfeitos que fazem os animais antes de se deitar

—antes de morrer—

se nunca soube a diferença

entre uma lápide recém feita

e uma antiga cabeceira


Revisora da tradução para português: Maria Sousa.

 

 

 

 

Deixe uma Resposta

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Imagem do Twitter

Está a comentar usando a sua conta Twitter Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s