Home

Imagem: Teinosuke Kinugasa

Yolanda Castaño, A segunda lingua (2014, Arte de trobar). Incluído en Un cobertizo lleno de significados sospechosos (Antología bilingüe) (2020, Editorial Milenio).

.

O subliñado non é meu

.

Non dixen rosa, nin azul,

non poñas iso na miña boca.

Eu non dixen queda clausurado o interior,

nin brindei por que queiramos todo canto debemos.

Eu non prometín ser quen de poder xestionar o desastre,

nin dixen que certas palabras

me esquivasen coma cabaliños do demo.

Non dixen necesítote, non conxurei providencias,

nin un só dos cen nomes de Deus

viñeron pousar sobre os meus labios.

Non poñas na miña boca

palabras de para sempre,

nin que os últimos complexos

teñan saltado de min igual ca as pulgas.

Non dixen patria nin matria,

non poñas iso na miña boca.

Non dixen casa comigo, nin

limarei a miña vida ata que encaixe nos buratos.

Non houben ser eu que rimou destino con desexo.

.

Non poñas iso na miña boca.

Pon mellor

.

iso

outro.

.

O sublinhado não é meu

.

Não disse rosa, nem azul,

não ponhas isso na minha boca.

Eu não disse fica enclausurado o interior,

nem brindei por que queiramos tudo quanto devemos.

Eu não prometi ser capaz de gerir o desastre,

nem disse que certas palavras

me esquivassem como libelinhas.

Não disse preciso de ti, não conjurei providências,

nem um só dos cem nomes de Deus

vieram pousar sobre os meus lábios.

Não ponhas na minha boca

palavras de para sempre,

nem que os últimos complexos

tenham saltado de mim tal como as pulgas.

Não disse pátria nem mátria,

não ponhas isso na minha boca.

Não disse casa comigo, nem

limarei a minha vida até que encaixe nos buracos.

Não houve ser eu que rimou destino com desejo.

.

Não ponhas isso na minha boca.

Põe antes

.

isso

outro.

.

El subrayado no es mío

.

No dije rosa ni azul,

no pongas eso en mi boca.

Yo no dije queda clausurado el interior,

ni brindé por que queramos todo cuanto debemos.

Yo no prometí ser capaz de gestionar el desastre,

ni dije que ciertas palabras

me esquivasen como las libélulas.

No dije te necesito, no conjuré providencias,

ni uno solo de los cien nombres de Dios

se vino a posar sobre mis labios.

No pongas en mi boca

palabras de para siempre,

ni que los últimos complejos

hayan saltado de mí como las pulgas.

No dije patria ni matria,

no pongas eso en mi boca.

No dije cásate conmigo, ni

voy a limar mi vida hasta que encaje entre los huecos.

No debí de ser yo quien rimó destino con deseo.

.

No pongas eso en mi boca.

Pon mejor

.

eso

Otro.

.

Traducción al castellano de la propia autora.